Adviezen

Op deze pagina zijn de adviezen van de Participatieraad Sociaal Domein Losser te vinden en de reacties van het college van burgemeester en wethouders.

Wilt u geïnformeerd worden als de participatieraad een nieuw advies heeft uitgebracht, geef dan s.v.p. uw e-mail adres aan ons door. Wij sturen u dan bericht. Zie onze contactpagina.

Graag horen wij meningen/suggesties over beleid dat betrekking heeft op het Sociaal Domein. Reageer per mail, facebook of vraag een gesprek aan. Wij kunnen niet op individuele zaken ingaan maar kunnen wel proberen of zaken waar veel mensen tegen aanlopen kunnen worden vertaald in gemeentelijk beleid.

Uitgebrachte adviezen:

Visienota cultuur ‘Parels in de Schatkamer’

PRACU-2019-07 Advies visienota cultuur ‘Parels in de Schatkamer’

Op 10 mei 2019 heeft het college op het advies gereageerd

Reactie college op advies visienota cultuur ‘Parels in de Schatkamer’

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019

PRAWMO-2019-05 Advies beleidsregels WMO 2019

Op 23 april 2019 heeft het college op het advies gereageerd

Reactie college op advies beleidsregels Wmo 2019

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Losser

PRADBJ-2019-06 Advies beleidsregels Jeugdhulp 2019

Op 24 april 2019 heeft het college op het advies gereageerd

Reactie college op advies beleidsregels Jeugdhulp 2019

Integraal beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022

PRADSD-2019-002 Advies integraal beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022

Op 30 januari 2019 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies Integraal beleidsplan Sociaal Domein

Kadernota Gezondheid 2019-2022

PRADGZ-2019-001 Advies beleidsnota gezondheid Samen Gezond 2019-2022

Op 12 februari 2019 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies beleidsnota Gezondheid 2019-2022

Verordening Jeugdhulp 2019

PR 20181105 Advies verordening Jeugdhulp 2019

Op 13 november 2018 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies verordening Jeugdhulp 2019

Verordening WMO 2019

PR20181102 Advies verordening WMO 2019

Op 21 november 2018 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies verordening WMO 2019

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

PR 20181102 Advies afschaffen HHT regeling

Op 28 november 2018 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies afschaffen HHT regeling was- en strijkservice

Schuldhulpverlening

PR_20180305_Advies Schuldhulpverlening

Op 10 april 2018 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies Schuldhulpverlening 

Vragenlijsten cliëntervaringen WMO en Jeugdhulp

PR2018 Advies participatieraad vragenlijsten cliëntervaringen.

Op 1 maart 2018 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies vragenlijsten cliëntervaringen

Beleidsregels Jeugdhulp 2017

2017 09 Advies participatieraad beleidsregels Jeugdhulp

Op 20 december 2017 heeft het college op het advies gereageerd.

Reactie college op advies beleidsregels Jeugdhulp 2017

 

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Losser 2018

Op dinsdag 25 juli 2017 heeft het college op het advies gereageerd.op reageren. Onze reactie hierop:

2017 08 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018

 

Scootmobielpool

Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van onze minder-valide inwoners is voor de participatieraad een belangrijke waarde. Het treffen van deze maatwerkvoorziening draagt volgens ons in positieve zin hieraan bij, mits de toegang tot de voorziening voor de doelgroep laagdrempelig en betaalbaar is en blijft.

2017 06 Advies Scootmobielpool

 

Re-integratieverordening

Begin mei ontvingen wij een adviesaanvraag op de ‘Re-integratieverordening gemeente Losser 2017’.

2017-06 Afzien advies Reintegratieverordening

Cliëntondersteuning

2017 05 Keuze onafhankelijke cliënt ondersteuning

Herijking Zorgloket

Op 6 december 2016 ontvingen wij van de gemeente een adviesaanvraag voor de ‘herijking van het zorgloket’. De gemeente gaf aan per 1 maart 2017 het zorgloket opnieuw in te willen richten met als doel de dienstverlening te verbeteren…

2017 01 Advies Herijking Zorgloket

 

Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning Twentse Gemeenten

Op 10 januari 2017 ontvingen wij het verzoek om advies uit te brengen op het beleidsstuk Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning Twentse Gemeenten.
Dit middels een verkorte procedure…

2017 01 Advies Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning Twentse Gemeenten

Jeugdhulp

Op 21 november 2016 jl. is ons verzocht advies uit te brengen over het voorgenomen beleid m.b.t. de Verordening Jeugdhulp 2017.

2017 01 Advies Jeugdhulp 2017 t.n.v. het college

 

Herziening Subsidiebeleid

De gemeente gebruikt subsidie ter stimulering en uitvoering van het beleid vastgelegd in het collegeakkoord 2014-2018 en wil het subsidiebeleid bekijken in het kader van participatiebeleid.

2016 12 Advies Herziening Subsidiebeleid 14 december 2016

 

Het advies inzake inkomenstoeslag 2017
2016 11 Advies beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag

Het advies inzake armoedebeleid 2016
2016 11 Advies Armoedemonitor

Het advies inzake de taaleis 2016
2016 11 Advies wijziging verordening Taaleis

Advertenties