Privacy Verklaring Participatieraad Losser.

 

Privacy verklaring

De Participatieraad Losser verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacy verklaring geven wij u  antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Participatieraad Losser. 

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw  naam, adres en rekeningnummer. Wanneer

(een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw  adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw  voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

Van wie verwerkt Participatieraad Losser persoonsgegevens?

Participatieraad Losser verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Leden van de Participatieraad en haar achterban.

Mensen die aan een bedrijf of (vrijwilligers)organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Participatieraad Losser verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

       Voor- en achternaam

       Geboortedatum

       Adresgegevens

       Telefoonnummer

       E-mailadres

       Lijst met contactgegevens van het lid via een app

       Bankrekeningnummer

       foto’s  

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Participatieraad Losser verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

       Het afhandelen van uw betaling 

       Een foto te plaatsen op de website 

       U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is 

       Participatieraad Losser verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn bijvoorbeeld als de gemeente nadere informatie van ons vraagt wanneer u lid wordt van de Participatieraad.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Participatieraad Losser bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: – Personalia, adres en e-mailadres: Deze bewaren wij om u op de hoogte te stellen van eventuele voor u relevante informatie zoals een reünie. Indien u hier geen prijs op stelt, verwijderen we uiteraard uw gegevens. 

                Bankgegevens: wanneer u geen lid meer bent verwijderen we uw bankrekeninggegevens omdat we geen betaling meer naar u over hoeven te maken. 

                Foto’s waarop alleen u te zien bent verwijderen we uit ons bestand. Foto’s waarop u samen met meerdere personen te zien bent bewaren wij in ons archief tenzij u nadrukkelijk aangeeft hier geen – prijs op te stellen. 

                Uw gegevens zullen uit de app verwijderd worden en uw toegang tot de dropbox verloopt zodra u geen lid meer bent bij de Participatieraad. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Participatieraad Losser verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Participatieraad Losser gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Participatieraad Losser en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar participatieraadlosser@gmail.com  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Participatieraad Losser neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via participatieraadlosser@gmail.com

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Participatieraad Losser kunt u terecht bij de Participatieraad Losser. 

Email; participatieraadlosser@gmail.com 

Participatieraad Losser wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmetdeautoriteitpersoonsgegevens/tipons 

 

 

Wijzigingen privacy beleid

De Participatieraad Losser behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.