PARTICIPATIERAAD
SOCIAAL DOMEIN
GEMEENTE LOSSER

De participatieraad bestaat uit een groep betrokken vrijwilligers, allen inwoners van de gemeente Losser, met verschillende achtergronden en expertises.

Participatieraad

De Participatieraad Sociaal Domein gemeente Losser is sinds 2015 de opvolger van verschillende adviesraden binnen de gemeente Losser, zoals voorheen de WMO-adviesraad, de cli├źntenraad Werk en Inkomen, de sportraad en de cultuurraad.

De participatieraad is onafhankelijk en heeft als taak om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van burgemeester en wethouders, over bestaand en nieuw, voorgenomen beleid binnen het hele sociale domein. Het gaat hierbij om de beleidsterreinen jeugdhulp, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), werk en inkomen, sport en cultuur.

Onze uitgebrachte adviezen en de reacties daarop van het college van burgemeester en wethouders zijn openbaar en elders op deze website na te lezen.

Taakvelden

Jeugdhulp

Wij adviseren over jeugdhulp, bescherming en zorg.

WMO

Wij adviseren over voorzieningen, dagbesteding, GGZ, mantelzorgers, vrijwilligers.

Werk en inkomen

Wij adviseren over inkomen, werk, schulden, armoede, vluchtelingen en statushouders.

Sport en cultuur

Wij adviseren over ontwikkelingen en plannen op gebied van sport en cultuur, in het belang van een prettige en leefbare gemeenschap.

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving en een menswaardig bestaan hebben, ongeacht leeftijd, beperking, afkomst, godsdienst of inkomen. Daar zetten wij ons als participatieraad, namens de inwoners van de gemeente Losser, voor in. Sociaal beleid beoordelen wij dan ook vanuit het perspectief van de burger, door er als inwoners van de gemeente Losser tegenaan te kijken.