Sport en Cultuur

Sport en Cultuur a

In de gemeente Losser zijn sport en cultuur een fantastisch bindend middel voor de inwoners van de vijf kerkdorpen. Voor jong en oud is een een groot aantal verenigingen actief waarin met elkaar genoten kan worden van het beoefenen van een sport en/of cultuur. Het is daarom belangrijk dat het beleid van de gemeente afgestemd is op de doelen en wensen die de verenigingen en hun leden hebben. Juist in deze tijd waarin er veel is gekort op gemeentelijke subsidies voor sport en cultuur kan de participatieraad een bijdrage leveren aan het vormen van het beleid dat recht doet aan alle enthousiaste beoefenaars.

Sport

AJC - KVV voetbalveld kunstgras

Sport draagt bij aan veel maatschappelijke doelen. Sporten zijn gezond, goed voor de sociale cohesie en voor de economie. Iedereen moet met of zonder eventuele beperkingen zijn/haar sport kunnen beoefenen en aan gewenste activiteiten van verenigingen kunnen deelnemen. Tegelijkertijd stelt dit wel hoge eisen aan sportverenigingen die toch al te maken hebben met flinke opgaven zoals veranderende bevolking, snel wisselende sportbelangstelling, afname van vrijwilligers, vooral bestuursleden.

Hoewel er geen wettelijke verplichting voor bestaat, wordt de georganiseerde sportbeoefening in Losser grotendeels mogelijk gemaakt doordat de gemeente zelf zorgt voor sportaccommodaties.  Er wordt gepland, gebouwd, beheerd, en geëxploiteerd zoals een zwembad, sporthallen en sportparken. Dit omdat het maatschappelijk belang van sport zeer groot is.

Deze accommodaties slokken meestal het grootste deel van het sportbudget op, doordat een beperkt deel van de kosten aan de huurders/gebruikers wordt doorberekend, ongeveer 20 tot 40% van de werkelijke kosten. Steeds meer wordt een groter deel van de kosten bij de huurders/gebruikers gelegd en wordt verenigingen ook aangeboden hun “eigen” accommodatie te onderhouden en zullen accommodaties meer multifunctioneel worden gebruikt.

Er zullen meer andere partijen bij het sportbeleid van de gemeente betrokken moeten worden, zoals sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties met raakvlakken met de sport, seniorenraad, gehandicapten-platform, welzijn en zorgbestuurders van jeugdcentra, onderwijs, kinderopvang en dorpsbelangenverenigingen.

Tenslotte hebben de burgers ook een toegevoegde waarde bij het tot stand komen van een sportbeleid. Als de gemeente zich meer gaat richten op de leefwereld van de burgers, dan worden/zijn de burgers ook meer betrokken bij het actuele sportbeleid van de gemeente Losser.

Heeft u vragen, ideeën en/of opmerkingen over onderwerpen die met sport te maken hebben?

Stuur dan een e-mail naar participatieraadlosser@gmail.com

Cultuur

Muziekvereniging Concordia Overdinkel

De gemeente Losser heeft een groot aantal culturele verenigingen en organisaties waarvan de meeste al vele jaren meegaan. De populariteit onder de inwoners van de gemeente Losser is groot. Een aantal organisaties ontvangt een structurele financiële ondersteuning, anderen met een financiële vraag worden zo goed mogelijk doorverwezen naar regionale en landelijke subsidieverstrekkers. In de afgelopen jaren heeft de gemeente steeds weer bezuinigd op cultuur en er is ook geen officieel cultuurbeleid meer. De participatieraad zal waar mogelijk een bijdrage leveren aan het tot stand komen van nieuw cultuurbeleid.

Heeft u ideeën en/of opmerkingen over onderwerpen die met cultuur te maken hebben?

Stuur dan een e-mail naar participatieraadlosser@gmail.com